Centrum Naukowe

CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (budynek – III piętro)
ul. Grodzieńska 21/29 , 03- 750 Warszawa

tel. 0048 22 619 90 11 wew 33

Centrum Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji realizuje zadania w zakresie:
1. Prowadzenia, wspierania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze prawa międzynarodowego, konstytucyjnego, prywatnego i porównawczego, w tym prowadzenie wspólnej działalności wydawniczej oraz organizacja konferencji.
2. Inicjowania i koordynowania udziału EWSPA i INP PAN w międzynarodowych programach badawczych,
3. Współdziałania w zakresie zintegrowanego systemu kształcenia na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich,
4. Wspierania mobilności pracowników naukowych Uczelni oraz INP PAN,
5. Rozwijania programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach Centrum,
6. Pozyskiwania i obsługi projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych krajowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich.
7. Promowania osiągnięć naukowych kadry zatrudnianej przez Strony