REKRUTACJA 2016/2017

REJESTRACJA NA STUDIA krok po kroku

  • Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym. Uwaga login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.
  • Uzupełnij dane osobowe lub dokonaj zmiany danych osobowych
  • Wybierz z oferty edukacyjnej wydział, kierunek studiów oraz specjalność. Specjalność możesz zmienić również w dalszym toku nauki. O ostateczny wybór poprosimy Cię po 6 semestrze studiów.
  • Zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (podanie z systemu)
  • Złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty

 

Istnieje również możliwość podjęcia studiów w EWSPA na semestrze wyższym niż pierwszy z możliwością zaliczenia części przedmiotów przewidzianych programem studiów na kierunku Prawo w trybie weryfikacji/potwierdzenia efektów uczenia się.

Dotyczy to osób:

1. posiadających świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego lub

2. osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku gdy studia w EWSPA będą Państwa drugim/kolejnym kierunkiem.

Wymienione wyżej osoby powinny posiadać doświadczenie zawodowe zgodne z wybranym kierunkiem studiów oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów w stopniu umożliwiającym zaliczenie im punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów na kierunku Prawo. Weryfikacja wiedzy będzie dokonywana przez Komisję weryfikacyjną EWSPA. Koszt przyjęcia na studia w trybie weryfikacji efektów uczenia się (doświadczenia zawodowego) wynosi 500 PLN

 

 

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 1 sierpnia 2016 r. studenci roczników 2014, 2015 oraz 2016, tj. grup oznaczonych numerami: W1NP14.1A, W2NP14.1A, L2NP14.1A, L2NP14.1D, W3NP14.1A, W3NP14.2A, W1NP15.1A, L2NP15.1B, L2NP15.1A, L2NP15.1D, W3NP15.1A, W3NP15.1i oraz W3NP15.3A

proszeni są o wnoszenie opłat z tytułu czesnego oraz wszelkich decyzji dziekańskich związanych z: powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi, powtarzaniem seminarium, etc. na podane poniżej nowe konta EWSPA w Banku Zachodnim WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

Jeżeli nie posiadają Państwo kompletu wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów. Prosimy o informację telefoniczną lub pisemną do Działu Rekrutacji o przewidywanym terminie uzupełnienia.

  • Wszelkie informacje dotyczące statusu Państwa zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dotyczące toku nauki zostaną zamieszczone w systemie DVI

Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych informacji na utworzonych przez Państwa kontach w trakcie rejestracji.

Dział Rekrutacji

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (parter)
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa
e. mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

lub

Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie, ( parter pokój 19A)
238-246 King Street, London W6 0RF
e-mail: londyn@ewspa.edu.pl

UWAGA ! Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń. Informujemy iż wymagane dokumenty w procesie rekrutacji mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA JUŻ TERAZ!