CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia naukowego DOKTORA w zakresie NAUK PRAWNYCH zapraszamy na seminaria doktoranckie prowadzone w trybie eksternistycznym przez pracowników naukowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wchodzących w skład kadry naukowo- dydaktycznej Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji .

OBSZARY BADAWCZE

1. Prawo cywilne

2. Prawo bankowe (umowy bankowe, bankowość elektroniczna, elektroniczne instrumenty, instrumenty płatnicze, usługi płatnicze, prawne aspekty obrotu elektronicznego)

3. Prawo handlowe

4. Prawo gospodarcze prywatne

5. Prawo ochrony konsumenta

6. Prawo papierów wartościowych

7. Postępowanie administracyjne

8. Prawo administracyjne

9. Prawo karne materialne

10. Prawo karne procesowe

11. Prawo konstytucyjne

12. Prawa człowieka

13. Ochrona praw człowieka – system krajowy i międzynarodowy.

 

14. Prawo międzynarodowe publiczne

15. Prawo międzynarodowe i europejskie

REKRUTACJA – 31 października 2016 r. (data elektronicznej rejestracji)

Miejsce konsultacji z opiekunami naukowymi. Wymagana ilość uczestników seminarium min. 10 osób ( również na terenie Europy m.in. Londyn, Birmingham, Manchester, Edynburg, Bruksela, Dublin, Cork, Haga, Berlin, Frankfurt nad Menem, Dortmund, Rzym, Neapol, Wiedeń, Oslo, Bergen, Madryt, Barcelona, Lisbona, Luksemburg, Ateny, Helsinki, Sztokholm, Paryż, i inne )

O przyjęcie na seminarium mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra albo równorzędny. Tegoroczni absolwenci szkół wyższych, którzy jeszcze nie obronili pracy magisterskiej, w miejsce odpisu dyplomu składają zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na seminarium

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon:

kierunek:

Nazwa ukończonej szkoły:

Rok ukończenia szkoły:

Obecny kraj pobytu:

Treść wiadomości

REKRUTACJA (krok po kroku)

1.  elektroniczna rejestracja kandydatów na seminarium (na dole strony)

2.  wpłata kwoty 85 zł opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) : wpisowe 200 zł ( studenci i absolwenci EWSPA 100 zł),

3.  złożenie w formie drukowanej eseju razem z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi

4. dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera.

   Uwaga ! obowiązuje data stempla pocztowego

WYMAGANE DOKUMENTY

1. wniosek kandydata o przyjęcie na seminarium pobierz format pdf  WNIOSEK  lub WNIOSEK (word)

2. dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis*,

3. życiorys,

4. egzemplarz pracy magisterskiej (wersja drukowana)

5. ewentualne dotychczasowe prace o charakterze twórczym, analitycznym, publikacje, raporty itp. ,

6. dowód wniesienia kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 85 zł ( wpłata bezzwrotna) na konto:

 

 

Uprzejmie informujemy, iż począwszy od 1 sierpnia 2016 r. studenci roczników 2014, 2015 oraz 2016, tj. grup oznaczonych numerami: W1NP14.1A, W2NP14.1A, L2NP14.1A, L2NP14.1D, W3NP14.1A, W3NP14.2A, W1NP15.1A, L2NP15.1B, L2NP15.1A, L2NP15.1D, W3NP15.1A, W3NP15.1i oraz W3NP15.3A

proszeni są o wnoszenie opłat z tytułu czesnego oraz wszelkich decyzji dziekańskich związanych z: powtarzaniem przedmiotu, różnicami programowymi, powtarzaniem seminarium, etc. na podane poniżej nowe konta EWSPA w Banku Zachodnim WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698

GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
1. nazwisko i imię

2. dopisek „ seminarium doktoranckie”

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Kandydaci na eksternistyczne seminarium doktoranckie w ramach postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1. wniosek kandydata o przyjęcie na seminarium pobierz format pdf WNIOSEK lub WNIOSEK (word)

2. dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis*,

3. życiorys,

4. egzemplarz pracy magisterskiej (wersja drukowana),

5. ewentualne dotychczasowe prace o charakterze twórczym, analitycznym, publikacje, raporty itp. ,

6. dowód wniesienia kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 85 zł ( wpłata bezzwrotna),

7. dowód wniesienia opłaty wpisowego 200 zł (studenci i absolwenci EWSPA 100 zł).

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

I ETAP
Kandydat na eksternistyczne seminarium doktoranckie w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązany jest do złożenia eseju, który ma odpowiedzieć na dwa pytania:
1.  Dlaczego kandydat decyduje się na pisanie doktoratu?
2.  Jakie problemy badawcze chce podjąć w ramach doktoratu w związku z interesującą go tematyką?

Termin na złożenie Eseju: do 31 października 2016 r.

II ETAP
Rozmowa z komisją – rozmowy zostaną przeprowadzone we wrześniu 2016 r. Informacja o terminach rozmów zostanie przesłana do kandydatów drogą elektroniczna po zamknięciu I etapu postępowania kwalifikacyjnego.

OPŁATY

1. Wpłata kwoty 85 zł opłata rekrutacyjna (bezzwrotna)

2. Wpisowe 200 zł (studenci EWSPA 100 zł).

3. Opłata za  rok seminarium doktoranckiego prowadzonego w trybie eksternistycznym wynosi 4.000,00 zł. płatna jednorazowo do dnia rozpoczęcia seminarium lub w 10 ratach: 1. rata- 420 zł płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

Uwaga: osoby uczestniczące dodatkowo w seminariach i wykładach otwartych organizowanych na terenie Europy (np. w Londynie) wnoszą opłatę w wysokości: 5.000,00 zł. płatna jednorazowo do dnia rozpoczęcia seminarium lub w 10 ratach: 1. rata- 520 zł płatna do 5 dnia każdego miesiąca.

4. otwarcie przewodu – 12.000 zł wpłacane bezpośrednio na konto INP PAN

Ważne!
Obecnie doktorat umożliwia osobom pracującym co najmniej trzy lata w praktyce prawniczej wpis na listę adwokatów lub radców prawnych

 

Wymagania w zakresie uzyskania stopnia doktora, dotyczące przewodu, egzaminów i obrony – określa ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 84, poz. 455)

CENTRUM NAUKOWE INP PAN i EWSPA
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (Wejście B – Dział Rekrutacji)
ul. Grodzieńska 21/29 , 03- 750 Warszawa
e.mail: centrum@ewspa.edu.pl
tel. 0048 605 528 605

103