• Sprawy związane z tokiem studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w I instancji rozstrzyga Dziekan Wydziału lub Prodziekan Wydziału. Zgodnie z zasadą instancyjności wnoszenie podań dotyczących toku studiów wprost do Rektora albo Prorektora, doprowadza jedynie do wydłużenia postępowania, ponieważ podanie to zostanie przekazane według właściwości do rozpoznania Dziekanowi Wydziału lub Prodziekanowi
  • Od decyzji Dziekana/Prodziekana przysługuje studentowi odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać w właściwym Dziekanacie. Dziekan Wydziału/Prodziekan dołącza swoją opinię na piśmie, a następnie w ciągu 7 dni przekazuje komplet dokumentów Rektorowi.
  • Rektor uchyla decyzję Dziekana/Prodziekana sprzeczną z ustawą, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.
  • Wszystkie podania dotyczące spraw związanych z tokiem studiów należy składać wyłączenie za pomocą przygotowanych wzorów podań bezpośrednio lub drogą pocztową/mailową za pośrednictwem właściwego Dziekanatu Studiów.