• STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK 2016/2017stypendium

I.O stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 mogą ubiegać się studenci Uczelni, których dochód netto  na osobę w rodzinie za 2015 rok  mieści się  w ustawowym progu  dochodowym od  668,20 złotych  do 1043,90 złotych


(wysokość dochodu ustalana jest w granicach określonych w art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572 , z późn. zm.).

Wnioski o stypendium socjalne i inne,  studenci mogą składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2016 r. w księgowości Uczelni pok. 7B, dziekanacie albo przesłać drogą pocztową.

II. Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 8) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2 ustawy,
d) dochód nie przekracza 1043,90 PLN  na członka rodziny
lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki (obowiązkowo wypełnić Załącznik nr 8a):
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. nie mniejszy niż 792,35 PLN
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
W pozostałych przypadkach, gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego rodziców, rodzeństwa i dzieci.

UWAGA!
Komisja może zażądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących składanych dokumentów.  Termin wymieniony powyżej jest nieprzekraczalny i będzie bezwzględnie przestrzegany. Nie będą przyjmowane dokumenty złożone po ww. terminie. Niezłożenie dokumentów w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobierania stypendium!
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pok. 7B lub e.mail: kasa@ewspa.edu.pl lub windykacja@ewspa.edu.pl

  • STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE – „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów”

Stypendium jest przyznawane studentom od II roku nauki, którzy spełniają następujące warunki:
• uzyskali średnią co najmniej 4,5 w ciągu roku akademickiego
• zdali egzaminy w pierwszym terminie.

  • ZAPOMOGA

Jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej) złożony w dowolnym terminie podczas trwania semestru. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne we wskazanym przez Uczelnię terminie.

  • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyznawane jest na wniosek studenta, do którego należy dołączyć kserokopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Przy ustalaniu uprawnień do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawą do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

  • KREDYTY STUDENCKIE  Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

Do dnia 15 listopada 2016 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o nisko oprocentowane kredyty studenckie.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Informacje
http://www.nauka.gov.pl/…/informacja-o-kredytach-studenckic…

  • FINANSOWANIE STUDIÓW W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba posiadająca udokumentowanie potwierdzenie o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu Aktywny Samorząd (Moduł II) i studiować bezpłatnie.

Osoby, które chciałyby skorzystać z refundacji studiów, proszone są o złożenie wniosku do 10 października 2015 roku (uwaga, termin nieprzekraczalny. Złożenie kompletu dokumentów po wskazanym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej decyzji).
Refundacja kosztów za rok akademicki 2016/2017 – wniosek należy złożyć do 10 października 2016.

.
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Rozpatrywaniem wniosków zajmują się samorządy powiatowe – należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki zgodnej z miejscem zamieszkania.
Osoby zamieszkałe w Warszawie powinny zgłosić się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie: http://www.wcpr.pl/.
Druki do pobrania: http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/.

.

Termin otrzymania dofinansowania:
Zgodnie z praktyką PFRON, zwrot środków z tytułu refundacji czesnego nastąpi maksymalnie do 30 stycznia 2017 roku. Istnieje możliwość uregulowania czesnego w terminie późniejszym – w celu przesunięcia terminu płatności za studia, należy skierować podanie do Pani Katarzyny Zając Kanclerz EWSPA e.mail: kzajac@ewspa.edu.pl

Student składający wraz z aktualnymi niezbędnymi dokumentami wniosek o stypendium (socjalne, specjalne, Rektora dla najlepszych studentów) powinien również dołączyć podpisane oświadczenie o stypendium “załącznik nr 9)

REGULAMIN I WZORY PODAŃ

pobierz regulamin-pomocy-stypendialnej-EWSPA

pobierz wniosek-o-stypendium-socjalne1

pobierz Wniosek-o-stypendium-specjalne

pobierz Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów

pobierz Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności

pobierz Wniosek-o-stypendium-rektora-dla-najlepszych-Studentow

pobierz Wniosek o zapomogę

pobierz Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

pobierz  zalacznik-nr-8

pobierz zalacznik-nr-8a

pobierz Oświadczenie o stypendium – załącznik nr 9