ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Opis koncepcji kształcenia:

Podstawowym celem kształcenia jest doskonalenie oraz zdobywanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie organizacji zamówień publicznych w jednostkach publicznych, które zobowiązane są do stosowania przepisów znowelizowanej już ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowania pieniędzy publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi.

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 2016 roku poz.1020) obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku wprowadzono zmiany uwzględniające konieczność implementacji do polskiego systemu zamówień publicznych nowych dyrektyw UE. Jednocześnie nowelizacja ta wprowadziła również szersze zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych, które pociągają za sobą istotne  modyfikacje w realizacji procedur udzielania zamówień publicznych.

W toku studiów słuchacze uzyskają szeroką wiedzę opartą na zajęciach praktycznych, która umożliwi im efektywny udział w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego jak również pozaproceduralnych formach udzielania zamówień publicznych. Pozyskana wiedza ma umożliwić absolwentom samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu realizacji bądź uczestnictwa w procedurach udzielania zamówień publicznych. W wyniku kształcenia każda z osób powinna umieć formułować pisma niezbędne przy realizacji poszczególnych procedur zamówieniowych, jak również tworzyć dokumentację postępowania. Uczestnicy studiów zostaną zapoznani ze środkami ochrony prawnej jakie przysługują w trakcie realizacji procedur o udzielnie zamówienia publicznego, jak również nabędą praktyczne umiejętności w zakresie formułowania pism w postępowaniu odwoławczym. Dzięki symulacji rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą zostaną zapoznani z procedurą odwoławczą oraz prawami i obowiązkami jakie nakłada procedura na poszczególne strony postępowania odwoławczego.

 

Studia adresowane są do:

 1. Wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata
 2. Osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, bądź związanych z nią zawodowo, tj. :
 3. Pracowników administracji rządowej i samorządowej
 4. Osób uczestniczących w nadzorze, audycie bądź kontroli procesów udzielania zamówień publicznych
 5. Pracowników urzędów oraz zakładów opieki zdrowotnej, szkół, policji, straży pożarnej, wojska
 6. Wykonawców realizujących na rzecz instytucji publicznych zamówienia pozyskiwane w oparciu o procedury ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY STUDIÓW:

 1. Proces udzielenia zamówienia publicznego – zagadnienia ogólne
 2. Tryby postępowania o udzielnie zamówienia publicznego
 3. Prowadzenie postępowania
 4. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 6. Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 7. Oferty w postępowaniu
 8. Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 9. Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 10. Środki ochrony prawnej

 

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy specjalistów zajmujących się od wielu lat problematyką zamówień publicznych, posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych nabyte w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach kultury, służbie zdrowia, uczelniach, sądzie i prokuraturze, spółkach prawa handlowego, jak również w organach kontrolnych i orzekających w zakresie zamówień publicznych

 

mec. Katarzyna Prowadzisz

Radca prawny, posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz dziedzin pokrewnych. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2003 roku. Doświadczenia w pracy nabywała w urzędach centralnych oraz służbie zdrowia jak również w instytucjach kultury (Zamek Królewski na Wawelu), pracowała także w spółkach prawa handlowego. Od 2006 roku brała udział w pracach zespołu prowadzącego audyty oraz kontrole realizowane na zlecenie podmiotów wydatkujących środki publiczne oraz realizujących projekty z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadziła wiele szkoleń z zakresu problematyki zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Od 2010 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Paweł Trojan

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe studia – „Funkcjonowanie Rynku Energii” oraz „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prawnik specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, prawie zamówień publicznych oraz prawie nowych technologii. Przez wiele lat pełniący funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych sektora budownictwa, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania nieruchomościami. W latach 2008 – 2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2010 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2013 -2016 Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Marek Koleśnikow

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia legislacyjne na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi od 1995 r., czyli w zasadzie od wejścia w życie ustawy o zamówieniach publicznych. Od 1997 r. stale publikuje w fachowych czasopismach materiały dotyczące zamówień publicznych i prawa cywilnego. W 1999 r. wydał jeden z pierwszych komentarzy ustawy o zamówieniach publicznych. Autor lub współautor kilkunastu książek z zakresu zamówień publicznych. Był wielokrotnie społecznym współpracownikiem sejmowej komisji ds. nowelizacji ustawy. Wykładowca zagadnień prawa zamówień publicznych m.in. w Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. członek Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Organizacja studiów:

Zajęcia będą realizowane w soboty oraz niedziele, w ramach 10 zjazdów.

W sumie proponujemy Państwu 10 modułów tematycznych, w toku których odbędą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (warsztatowe)

Program przewiduje łącznie 150 godzin zajęć w ramach 2 semestrów.

Zakończenie studiów jest przewidziane w formie egzaminu lub pracy pisemnej.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: 5 listopad 2016

 

Opłaty:

Czesne: 3.500 PLN jednorazowo lub w dwóch ratach w wysokości 1.850 PLN każda. Raty płatne są przed rozpoczęciem semestru

Wpisowe: 100 PLN jednorazowo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w systemie internetowym EWSPA.

Studia zostaną uruchomione dla grupy minimum 20 słuchaczy

wymagane dokumenty: