INDYWIDUALNA OPIEKA MERYTORYCZNA NAD KAŻDYM STUDENTEM SPRAWOWANA PRZEZ SĘDZIÓW, ADWOKATÓW, PROKURATORÓW, RADCÓW PRAWNYCH , NOTARIUSZY
Praktyka czyni mistrza. Poznawaj z nami tajniki sukcesu zawodowego!

Jedyna Uczelnia w Polsce założona przez
Zrzeszenie Prawników Polskich

patronat
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.

NIE TRAĆ CZASU ! WEŹ UDZIAŁ W DYNAMICZNYM PROCESIE KSZTAŁCENIA BEZ PRZERW WAKACYJNYCH. POZWOLI CI TO UKOŃCZYĆ WYMARZONE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W 3,5 ROKU !!!

 • Skorzystaj z indywidualnego tutorskiego formułowania własnej wiedzy pod okiem wybitnych profesorów, doktorów, sędziów prokuratorów i radców prawnych.
 • Zrealizuj swoje aspiracje intelektualne i zawodowe w elitarnej rodzinie EWSPA . W tym zakresie gwarantujemy bezpłatne porady prawne realizowane przez Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji dla studentów i ich rodzin.
 • Przygotowujemy do egzaminów wstępnych na aplikacje.
 • Ponad 60% absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikacje wieńczy ten osobisty projekt sukcesem.
 • Egzaminy możesz zdawać w Warszawie lub Londynie a w nie długim czasie również w Brukseli.
 • Poznaj i odwiedz polskich studentów EWSPA mieszkających w ponad 14 krajach Europy.
 • W przypadku wyboru specjalności absolwent otrzymuje dodatkowo poza dyplomem, suplementem do dyplomu poświadczającym ukończoną specjalność również zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z danej dziedziny wystawionym przez Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie.
93

W przypadku ubiegania się przez Studenta o uznanie przedmiotów z dotychczasowego toku nauki (studiów wyższych także licencjackich na innym kierunku na poczet realizowanych w EWSPA zajęć fakultatywnych na studiach na kierunku PRAWO okres studiów wynosi nawet 6 semestrów tj. 2 lata (Organizacja roku akademickiego w EWSPA 3 semestry w ciągu roku kalendarzowego)

Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta kierownik jednostki przyjmującej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza uczelnią macierzystą, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta)

WYBIERZ WŁAŚCIWĄ DLA SIEBIE ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA

 • STUDIA NIESTACJONARNE – wykłady w siedzibie Uczelni w Warszawie lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie
 • STUDIA NIESTACJONARNE (wykłady przez internet). 40 % programu dodatkowo realizowane w formie tradycyjnej (student- wykładowca) w siedzibie Uczelni lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie.

PROCEDURA REKRUTACYJNA

 1. Student innej uczelni kierunku PRAWO, studenci lub absolwenci innych kierunków którzy zamierzają przenieść się do EWSPA, składają w Dziale Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej e-mail: rekrutacja@ewspa.edu.pl

a) podanie kierowane do Dziekana właściwego wydziału (Warszawa lub Londyn),

b) oryginał lub poświadczony odpis indeksu (na wstępnym etapie może być skan lub kserokopia)

c) kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz punktacją ECTS.

 • Dodatkowo należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych, oraz zalogować się w systemie rekrutacyjnym DVI. Dziekan Wydziału na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 1 podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów kandydat, o którym mowa w ust. 1, składa w dziekanacie dokumenty

2. podania o przyjęcie na studia (formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni),

3. oryginału odpisu urzędowego lub odpisu poświadczonego notarialnie świadectwa dojrzałości,

4. kserokopię nowego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)

5. fotografie (37 x 50 mm zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem,

Uwaga !

 • Należy również dokonać wpłaty wpisowego (możliwość płatności w systemie DOTPAY www.ewspa.edu.pl/)
 • Studenci studiów dziennych i zaocznych, których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 850,00 PLN na jednego członka rodziny, mogą składać wnioski o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie. Informacje:www.ewspa.edu.pl/

50 specjalności do wyboru