Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie prawa karnego. Od 2004 roku adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmuje się prowadzeniem badań nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie od 1 września 2011 r. pełni również funkcję dziekana. Członek rady programowej miesięcznika „Prokuratura i Prawo” oraz kolegium redakcyjnego czasopism: „Probacja”, „Paragraf na drodze” oraz„Edukacja prawnicza”. Wykładowca na aplikacji adwokackiej ORA w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor licznych publikacji, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego. Współautor m.in. komentarzy do kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wybrane publikacje
• Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz (C.H. Beck, 2011; współautor).
• Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2011).
• Prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym pod nieobecność oskarżonego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana (2011, współautor).
• The Issue of Polygraph Tests in Poland, Internal Security, volume 3, issue 1 (2011).
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, (LexisNexis, 2012, współautor).
• Kodeks postępowania karnego. Komentarz (C.H.. Beck, 2012, współautor).
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (LexisNexis, 2013, redaktor).