Absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego z 1983 r. Doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. W 2002 r. uzyskała habilitację w zakresie historii (dyplom nostryfikowany w RP w 2005 r.). Od 1990 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy w Wilnie, docent w katedrze Historii Litwy Wileńskiego Pedagogicznego Uniwersytetu (1995–2003). Od 2006 r. – Akademik Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk. Stypendystka stypendium Jana Pawła II z lat 1991, 1996 i 1997. Dwukrotna stypendystka Kasy im. Józefa Mianowskiego (1995, 1997). W latach 2003–2008 profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2009 roku profesor nadzwyczajny w Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie wykłada również teorię i historię prawa. Ekspert międzynarodowej bazy danych naukowych „The Lituanistika Database of the Humanities and Social Sciences in Lithuania”; członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Folia Historica Cracoviensia”. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia najnowsza (XIX–XX w.) ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia kultury tego obszaru, historia kościołów chrześcijańskich na Litwie oraz dzieje prasy wyznaniowej i stosunki polsko-litewskie.

Wybrane publikacje
• Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis (Vilnius 2000).
•Dėl 1832 m. katalikų katekizmo apie pagarbą carui lenkų kalba autorystės ir jo vertėjo į lietuvių kalbą (Lituanistica, nr 1/2001).
• Żmudzki biskup Józef Arnulf Giedroyć (1757–1838) i jego diecezja (Poznań 2001).
• Bractwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (1860–1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności, Ad fontes. Studia ofiarowane ks. Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin (Olsztyn 2006).
• Posiedzenia publiczne Uniwersytetu Wileńskiego (1803–1832) – formą popularyzacji wiedzy naukowej wśród społeczeństwa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Echa Przeszłości, t. 6, 2006).
• Biskup wileński Adam Stanisław Krasiński w powstaniu styczniowym – między lojalizmem a patriotyzmem (Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1/2006).
• Zesłanie biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego: zasłużona kara czy przypadek? [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim (Lublin-Warszawa 2008).
• Władze carskie wobec biskupa wileńskiego Adama Stanisława Krasińskiego w okresie powstania styczniowego [w:] Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności (Zielona Góra 2008).
• Emigrant powstania styczniowego ksiądz Władysław Dembski: między kulturą polską a litewską. Emigracja postyczniowa 1863 roku (red. E. Niebelski, Lublin 2010).
• Vilniaus vyskupijos hierarchai 1863 metais: sukilimą smerkiantis aplinkraštis, Lietuvos istorijos metraštis, t. 2 (Vilnius 2009).