Doktor nauk prawnych – na podstawie rozprawy „Spółka jednoosobowa jako forma prawna prowadzenia przedsiębiorstwa” (INP PAN). Adiunkt w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 1998–2003 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania
i Administracji w Warszawie, a także w Studium Europejskiego Prawa Bankowego INP PAN (do 2004 r.). Od 1999 r. wykładowca w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,gdzie w latach 2003–2007 pełniła też funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie dziekana wydziału prawa (2007–2011). W roku akademickim 2008/2009 prowadziła wykłady na temat „Prawa własności jako prawa człowieka” w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa cywilnego, bankowego, handlowego, rodzinnego i europejskiego.

Wybrane publikacje
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. I (Studia Prawnicze, z. 4, 1999).
• Teoretycznoprawne aspekty jednoosobowej spółki cz. II (Studia Prawnicze, z. 1–2, 2000).
• Кim jest przedsiębiorca? (Prawo przedsiębiorcy, nr 24/2001).
• Jednoosobowa spółka z o. o. w świetle prawa handlowego (Scholar, 2002).
• Standardy prawa polskiego w zakresie ochrony systemu finansowego przed wykorzystywaniem go dla celu prania brudnych pieniędzy na tle prawa wspólnotowego [w:] System prawa RP w procesie europeizacji (praca zbiorowa, red. prof. M. Matey- Tyrowicz, EWSPA, 2002).
• Zasady polskiego prawa finansowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Zeszyty Naukowe WSIZiA, nr 1/2003).
• Instytucje kredytowe w prawie wspólnotowym [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora E. Piontka (Zakamycze, 2005).
• Propozycja nowego porządku prawnego dla usług płatniczych na rynku wewnętrznym UE [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia INP PAN (Scholar, 2006).
• Bankowość elektroniczna. Studium prawne (Scholar, 2011).
• Istota i zakres obowiązków informacyjnych dostawców usług płatniczych (Studia Prawnicze, z. 3–4/2011).
• Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz (EWSPA, 2012; współautorka).