Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa karnego. Specjalistka w dziedzinie wiktymologii. W latach 1977–2005 związana z Polską Akademią Nauk– jako starszy asystent, adiunkt, a następnie docent w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adiunkt w Instytucie Problematyki Przestępczości. W latach 1990–1995 była głównym specjalistą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk (1995–2000); kierownik Katedry Wiktymologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (2003–2005); profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; profesor na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Bada sytuację ofiar przestępstw w Polsce na tle standardów międzynarodowych, zwłaszcza europejskich. Od 2009 r. członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem działających przy Ministrze Sprawiedliwości; od 2010 r.– członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Wybrane publikacje
• Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie (Ossolineum, 1984).
• Wiktymologia. Koncepcje, kierunki badań, perspektywy (Ossolineum,1992).
• Jak postępować z ofiarami przestępstw? Dokumenty Rady Europy i Narodów Zjednoczonych. Poradnik dla praktyków (Białystok 1992; współautorka).
• Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw (Białystok 1997; współautorka).
• Poradnik mediatora. Mediacja od A do Z. Wzory pism. Akty prawne (Warszawa 1999).
• Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz (red. G. Rejman, Warszawa.1999; współautorka).
• Wiktymologia. Zarys wykładu (Warszawa 2000).
• Postępowanie z nieletnimi. Komentarz (Warszawa 2003; współautorka).
• Prawa ofiar przestępstw (Warszawa 2009; współautorka).
• Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem (Warszawa 2009 i 2011; współautorka).
• Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych (Warszawa 2009; współautorka).
• Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz (Warszawa 2011; współautorka).