Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka na Wydziale Prawa Università degli Studi di Genova; prowadziła badania naukowe w Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji, odbyła liczne staże naukowo-badawcze, m.in. w Rzymie. Współpracowała z kilkoma kancelariami prawniczymi w Polsce i we Włoszech. Prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej z następujących dziedzin: prawo ochrony środowiska, postępowanie administracyjne oraz regulacje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w – polskim i włoskim – prawie ochrony środowiska; zajmuje się przede wszystkim tematyką ochrony wód oraz gospodarowania odpadami, jak również aspektami prawnymi przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Publikuje (poza polskim) w językach włoskim i angielskim. Jest ekspertem prawnym w ramach przedsięwzięć naukowych prowadzonych pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, Ministerstwa Gospodarki oraz włoskiego Ministerstwa Edukacji. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjnego w kontekście jego oddziaływania na środowisko, w tym przedsięwzięciami związanymi z oddziaływaniem na środowisko elektrowni wiatrowych. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców polskich i zagranicznych, w tym włoskich, w szczególności zajmujących się gospodarowaniem odpadami, jak również podmiotów z branży samochodowej, telekomunikacyjnej, budowlanej, odzieżowej i z dziedziny szkolnictwa wyższego. Posiada także spore doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane publikacje:

Prawo wodne we wspólnotowym systemie prawnym,„Prawo europejskie w praktyce” 2011, nr 6 (84).

Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.),,,Nieruchomości C.H. BECK” 2011, nr 8 (156).

Ochrona przyrody i wolność gospodarcza na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji w Łodzi 26–27 września 2011 r. ‹Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza›”.

Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2011 r., nr 3; współautorka.

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 marca 2010 r. Sprawa C-241/08, „Prawo i Środowisko” 2011 r., nr 4.

Z problematyki zbierania i magazynowania odpadów, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2012 r., nr 3.
Tutela giuridica delle acque in Polonia nell’aspetto quantitativo e qualitativo, “Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente” 2012 r., nr 1-2.