dr Marta Kolendowska-Matejczukprawniczka, europeistka. Uzyskała stopień doktora nauk o polityce, specjalność Europeistyka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. ukończyła aplikację adwokacką, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca prawa międzynarodowego i europejskiego – obecnie adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (wykładała także na Uniwersytecie Warszawskim i w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie). Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego.

Dorobek naukowy:

pozycje zwarte:

 1. „Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013, monografia (247 str.).
 2.  „Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016 r. (220 str.), redaktorka naukowa wydania wraz z Valeri Vachev oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Problematyka kary aresztu jako nadmiernie represyjnej w prawie wykroczeń” (s. 169 – 180).
 3. „Wybrane aspekty nowelizacji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projektowanej nowelizacji. Kognicja sądów w sprawach wpadkowych w postępowaniu karnym”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015 r., monografia (133 str.),  redaktorka naukowa wydania wraz z Karoliną Szwarc oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Standardy postępowań incydentalnych w sprawach karnych” (s. 78 -86).
 1. “Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty”, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014 r., monografia (111 str.), redaktorka naukowa wydania wraz z Karoliną Szwarc oraz autorka jednego z opracowań w ramach monografii pt. „Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz prawa do obrony” (s. 40 – 48) .
 1. „Prawo materialne Unii Europejskiej. Wybrane Zagadnienia”, Warszawa 2013, podręcznik akademicki, redaktorka podręcznika (349 str.) oraz autorka wprowadzenia i rozdziału I (s. 15 – 56).
 2. „Rozważania na temat funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce w kontekście ochrony konstytucyjnych praw obywatelskich” (współautorka z dr Ewą Dawidziuk) [w:] „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne”, Wojciech Filipkowski  (red. naukowy) , Emil W. Pływaczewski  (red. naukowy) , Zbigniew Rau  (red. naukowy), wyd. Wolters Kluwer SA 2015 r., str. 738 – 756.
 3. „Selected issues related to protection of the rights of crime victims in the activity of the Human Rights Defender” (s. 203-210) [w:]” Improving Protection of Victims’ Rights: Access to Legal Aid”, P. Wiliński, P. Karlik (eds.), Poznań 2014.
 4.  „Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego – głos w debacie” [w:] „Mediacja karna jako instytucja karna ważna dla pokrzywdzonego” L. Mazowiecka (red.), wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r. (s. 24 – 27).
 5.  „Ile ograniczeń, a ile wolności w społeczeństwie obywatelskim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli” [w:] M. Gajos (red.) „Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, Materiały VIII Kongresu Ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych”, Katowice
  2012 r. (s. 53 – 70).
 6. „Pomoc prawna z urzędu w sprawach karnych – refleksje w świetle doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich” [w:] „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu” Mikołaj Pietrzak (red.) wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2012 r. (s. 28 – 34).
 1. „Codziennik Prawny”, wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2009, monografia (s. 542) (współautorka – s. 407 – 432 i s. 440 – 454).

artykuły:

 1.  „Procedura wykonania w Polsce kary orzeczonej wobec osoby skazanej w innym państwie członkowskim UE i przekazanej w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 4, Warszawa 2010 (s. 35 – 45).
 2.  „Niekonstytucyjność dekretów Rady Państwa o wprowadzeniu w dniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2011 (93- 103).
 3. „Karalność czynu polegającego na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody spółce handlowej – uwagi w świetle uchylenia unormowania z art. 585 Kodeksu spółek handlowych” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2011 (s. 41- 48).
 4. „Publikowanie w mediach danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, pod kontrolą sądu. Zmiany w prawie prasowym”- Palestra 2012, nr 5-6 (s. 93 – 100).
 5. „Kilka uwag na temat zawieszenia biegu terminu środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych”- Przegląd Więziennictwa Polskiego, III-IV kwartał 2012 r. (s. 61 – 76).
 6. „Analiza prawna przepisów karnych Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)” – Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 2-3, Warszawa 2012 (s. 24 – 35).
 7.  „Umowa ACTA – sukcesem polskiej prezydencji?” Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2, Kraków 2012 r. (103 – 114).
 8.  „Istota prawa do pomocy prawnej dla osoby zatrzymanej procesowo”- współautorka z dr Przemysławem Tarwackim, Palestra 2013, nr 7-8 (s. 45 – 55).
 9. „Ochrona praw ofiar przestępstw na gruncie przepisów Unii Europejskiej w świetle dyrektywy 2012/29/UE” – Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, Kraków 2013 r. (s. 61 – 71).
 10.  „Ustanawianie obrońcy z urzędu w ramach tzw. prawa ubogich w procedurze karnej. Uwagi w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 30/11 oraz zmian prawa, jakie mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r.” – Palestra 2014, nr 3-4 (s. 53 – 64).
 11. „Prawo skazanego do sądu i obrony na etapie zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności warunków zawieszonej”, Przegląd Więziennictwa Polskiego 2014 r., nr 84, (s. 47- 61).
 12. „Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – rozważania na tle polskiej ustawy kompensacyjnej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 4 z 2014 r., (s. 147 – 159).
 13. “The principle of  non-discrimination as one of the fundamental basis of the European Integration“ – Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 1 z 2014 r. (s. 27 – 43).
 14. „Prawo zatrzymanego do milczenia”, współautorka z dr Marcinem Warchołem, Państwo i Prawo, Nr 1 z 2015 r., (s. 70-83).
 15. “Kurator małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, Prokuratura i Prawo Nr 4 z 2015 r., s. 61 – 78.
 16. „Problematyka braku przesłanki znikomej społecznej szkodliwości czynu jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie” – współautorka z dr Marcinem Warchołem, Przegląd Sądowy Nr 3 z 2015r., s. 25 – 35.
 17. „Problematyka zgodności z zasadą ne bis in idem rozwiązania przyjętego w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń”, Palestra z 2015 r. Nr 9-10, s. 69 -76.
 18. „Wykorzystanie DNA w poszukiwaniach osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o Policji” – współautorka z mgr Karoliną Szwarc, Ius Novum N 4 z 2015, s. 66-78.
 19. „Wybrane aspekty problematyki ograniczenia zakresu podmiotowego ustawy z dnia z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Nr 2 z 2016 r., s. 66-79.
 1. Recenzja czterotomowego dzieła pod redakcją naukową Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 r.) stanowiącego dorobek VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Nr 2/3 z 2015 r. (s. 91-98).

glosy:

 

 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r., sygn. SK 26/08, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych, nr 1, Warszawa 2011 (s. 101-108).
 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2010 r., sygn. akt V KK 383/10 – Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 12, poz. 129 (s. 911- 916).
 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt I KZP 1/11 – Palestra 2011, nr 11-12 (s. 126 – 132).
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 30/13, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2014 r., nr 11 (s. 1458–1477).
 3. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. K 23/13, Przegląd Sejmowy, 2015 r., nr 1, s. 127-132.
 4. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. SK 65/12, Przegląd Sejmowy, 2015 nr 6, s. 183-191.
 5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2015 r. , sygn. III KK 399/14 – Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 1, s. 70 – 78.
 6. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. SK 1/14, Prokuratura i Prawo, po pozytywnej recenzji, przed publikacją.
 7. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r., sygn. K 5/14, Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych Nr 2 z 2016 r., s. 80-87.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. I KZP 16/15 – Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 5 z 2016 r. s. 637-646.