Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka i ich międzynarodowej ochrony. Wykładowca akademicki – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001–2010), Uniwersytecie Rzeszowskim (2004–2006) oraz w Wyższej Szkole Cła i Logistyki (2009–2010). Od 2010 roku związany z Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji jako adiunkt i wykładowca teorii prawa. Członek komitetu redakcyjnego „Roczników Nauk Prawnych” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; sekretarz komitetu redakcyjnego zeszytu 1. tych roczników. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się m.in. prawa człowieka w systemie norm prawa międzynarodowego, prawa człowieka jako zwycięstwo kultury nad naturą, analiza zasady samostanowienia narodów w prawie oraz stosunkach międzynarodowych, ochrona praw jednostki na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej i wewnątrzkrajowej, ochrona środowiska na tle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, a także ochrona inwestycji zagranicznych.

Wybrane publikacje

Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2002).
Ewolucja treści praw człowieka (Studia z prawa wyznaniowego, 4/2002).
Założenia teoretyczne ochrony inwestycji zagranicznych w świetle bilateralnych umów międzynarodowych [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza (red. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski, Lublin 2003).
Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia (Lublin 2004).
Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 15/2005, z. 1).
Prawo do wolności religijnej, w: Problemy Prawnicze (Zeszyty Naukowe, red. F. Prusak, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2005).
Prawa człowieka a ochrona małżeństwa i rodziny w świetle prawa kanonicznego i świeckiego (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 18/2008).
Uniwersalizm praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 19/2009, z. 1)
Księdza Profesora Franciszka Mazurka koncepcja praw człowieka (Roczniki Nauk Prawnych TN KUL, 20/2010).
Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych (Lublin 2011).