Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych (2011). Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Urzędnik administracji rządowej (2004–2006, Pomorski Urząd Wojewódzki – asystent wojewody; 2006, Ministerstwo Budownictwa – dyrektor biura współpracy z zagranicą) oraz samorządowej (od 2011 r. doradca burmistrza Władysławowa). W latach 2007–2011 prowadził własną działalność gospodarczą
w zakresie consultingu i doradztwa. Od 2011 r. prezes zarządu Abruko Sp. z o.o. Wykładowca
w niepublicznych szkołach wyższych – m.in. w Sopockiej Szkole Wyższej (od 2010 r.) oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi badania naukowe m.in. w zakresie zarządzania środowiskowego w prawie ochrony środowiska, energetyki odnawialnej oraz ograniczeń działalności gospodarczej przez prawo ochrony środowiska.

Wybrane publikacje
• Bezpieczeństwo ekologiczne – aspekty prawne, polityczne i ekonomiczne [w:] Administracja, biznes, bezpieczeństwo w zmieniającej się Europie (Gdańsk 2007).
• Zarządzanie środowiskowe jako przejaw odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy, [w:] Współczesne trendy w przedsiębiorczości (Łódź 2007).
• Europejskie standardy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie na przykładzie EMAS [w:] Prowadzenie działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych (Lublin 2007).
• Konkurencja cenowa a koszty ochrony środowiska – aspekty prawne i ekonomiczne [w:] Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej (Toruń 2008).
• Polityka społeczna w Unii Europejskiej – uwarunkowania demograficzne, prawne i ekonomiczne [w:] Rozwój demograficzno-społeczny województwa pomorskiego (Gdańsk 2009; współautor).
• Solidarność energetyczna Unii Europejskiej [w:] Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Aspekty prawa instytucjonalnego i materialnego (Toruń 2009).
• Obszary chronione w prawie międzynarodowym, europejskim i polskim [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej (Katowice 2009; współautor).
• Międzynarodowe prawo i polityka ochrony środowiska – problemy instytucjonalne i funkcjonalne [w:] Globalizacja a problematyka ochrony środowiska (Gdańsk 2009; współautor).
• Równość płci w Konstytucji RP a społeczna świadomość równouprawnienia [w:] Wyzwania współczesnej Europy. Część 1 Równouprawnienie kobiet (Gdynia 2009; współautor).
• Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska. Między prawem, ekonomią a filozofią [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 4 (Elbląg 2011; współautor).
• Prawo uzdrowiskowe – stan i perspektywy [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa (Gdańsk 2011).