Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk prawnych od 1999 roku. Specjalista w dziedzinie nauk prawnych, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa umów, elektronicznego obrotu prawnego, prawa bankowego oraz legislacji.
W latach 1976–1988 adiunkt, a następnie wicedyrektor ds. naukowych (1988–1991) w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Rady Naukowej oraz – od 2003 r. – kierownik Zakładu Prawa Prywatnego INP PAN. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Redaktor naczelny kwartalnika „Studia Prawnicze”, redaktor naukowy „Polskiej Bibliografii Prawniczej”, członek redakcji następujących czasopism: „Prawo Zamówień Publicznych”, „Państwo Prawne”, „Europejski Przegląd Prawa”. Autor wielu publikacji z zakresu europeizacji krajowego prawa prywatnego, przemian prawa umów, prawa nowych technologii, lobbingu, tworzenia prawa.

Wybrane publikacje
• Zaopatrzenie emerytalne rolników indywidualnych (Ossolineum, 1979).
• Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Zagadnienia organizacyjno-prawne (Ossolineum, 1987).
• Spółki cywilne i handlowe w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1995; współautor).
• Ochrona danych osobowych w sferze działalności gospodarczej w Polsce (aspekty cywilnoprawne) [w:] Ochrona danych osobowych (red. M. Wyrzykowski, 1998).
• Podstawy prawa przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy – zagadnienia ustrojowe (C.H. Beck, 2002).
• Lobbying in Legislation, [w:] Ethical Problems in Rapid Advancement of Science (Polish Academy of Science, 2005).
• Racjonalna procedura prawodawcza jako podstawa dobrego prawa [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN (2006).
• Spór o kodyfikację jako metodę unifikacji prawa prywatnego w Europie [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej (2009).
• Stopniowa unifikacja prawa umów w skali europejskiej [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana prof. A. Całusowi (SGH, 2009).
• Zarys prawa prywatnego. Część ogólna (Wolters Kluwer, 2012)
• Elementy prawa cywilnego [w:] Zarys prawa RP (LexisNexis, 2012).