Wnioski w sprawach studenckich przyjmowane są na formularzach uczelnianych.

 

Wniosek należy wypełnić i złożyć u opiekuna grupy z ramienia Dziekanatu. Wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem.

A. Wnioski w sprawach kończących się decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 § 1 k. p. a.
1. Wniosek w sprawie przyjęcia na wyższy semestr studiów (pobierz plik „A01”)
2. Wniosek w sprawie wznowienia studiów (pobierz plik „A02”)
3. Oświadczenie w przedmiocie rezygnacji ze studiów (pobierz plik „A03”)

B. Wnioski w sprawach kończących się decyzją w indywidualnych sprawach studenckich
1. Wniosek w sprawie usprawiedliwienia nieobecności studenta na egzaminie (pobierz plik „B01”)
2. Wniosek w sprawie skierowania studenta na powtarzanie przedmiotów (pobierz plik „B02”)
3. Wniosek w sprawie przeniesienia ocen z innej Uczelni / poprzedniej grupy (pobierz plik „B03”)
4. Wniosek w sprawie powtarzania semestru (pobierz plik „B04”)
5. Wniosek w sprawie skierowania studenta na powtarzanie semestru (student 10. semestru studiów z niezaliczonym seminarium dyplomowym) (pobierz plik „B05”)
6. Wniosek w sprawie udzielania urlopu dziekańskiego (pobierz plik „B06”)
7. Wniosek w sprawie udzielania urlopu specjalny (służba wojskowa) (pobierz plik „B07”)
8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zdawanie egzaminu komisyjnego (pobierz plik „B08”)
9. Wniosek w sprawie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) (pobierz plik „B09”)
10. Wniosek w sprawie Indywidualnego Toku Studiów (ITS) (pobierz plik „B10”)
11. Wniosek w sprawie zaliczenia praktyk studenckich (pobierz plik „B11”)
12. Wniosek w sprawie przedłużenia terminu do złożenia pracy dyplomowej b12_wniosek-o-przedluzenie-terminu-pracy-mgr
13. Wniosek sprawy różne (pobierz plik „B13”)
14. Wniosek o powtarzanie seminarium pobierz plik „B14”
15. Wniosek o zgodę na miejsce odbywania praktyk (pobierz plik „B15”)
16. Wniosek o zaliczenie praktyk praca (pobierz plik „B16”)
17. Wniosek o zaliczenie praktyk końcowe (pobierz plik „B17”)

C. Odwołanie od decyzji Rektora

Pouczenie

  1. Sprawy związane z tokiem studiów na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w I instancji rozstrzyga Dziekan Wydziału. Zgodnie z zasadą instancyjności- wnoszenie podań dotyczących toku studiów wprost do rektora albo prorektora, doprowadza jedynie do wydłużenia postępowania, ponieważ podanie to zostanie przekazane według właściwości do rozpoznania Dziekanowi Wydziału.
  2. Od decyzji Dziekana przysługuje studentowi odwołanie do rektora w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać w Dziekanacie. Dziekan Wydziału dołącza swoją opinię na piśmie, a następnie w ciągu 7 dni przekazuje komplet dokumentów Rektorowi. (pobierz plik „C01” „Odwołanie od decyzji Dziekana”)
  3. Rektor uchwala decyzję Dziekana sprzeczna z ustawą, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.